Överföring med högsta kvalitet och tillgång

Kultur och utbildning för alla – på lika villkor

Digital distansteknik –en teknik som öppnar möjligheter för nya kreativa möten över stora geografiska områden. Utan märkbar fördröjning i realtid och musik och utbildning med mycket hög bild och ljudkvalitet.

Vitalisera bygdegårdar och andra samlingslokaler

Med hjälp av lokala aktörer kan man identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter för lokaler som i dag har begränsade användningsområden. Med resurssmarta sätt via distanstekniken kan man samverka kring professionell kompetens inom kommunal-eller näringsverksamhet. Exempelvis förbättrade konferensmöjligheter i glesbygd, och strategisk utveckling inom olika samhällsområden, exempelvis en ökad integration i hela regionen.

Halland ska vara en attraktiv plats

Ett rikt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för att Halland ska vara en attraktiv plats både som besöksmål, men inte minst för folkhälsa och demokrati. Att genom digitalisering kunna ta del av kultur- och föreningsliv på distans över hela länet, kan bidra till ökad livskvalité och ökad tillväxt i glesbygden, och öka attraktionskraften i hela länet.